Smluvní pokuta - slovník pojmů

Smluvní pokuta, představuje v občanském i v obchodním právu jednu z možných forem zajištění závazku. Spočívá v tom, že pokud dlužník primární závazek ve stanovené lhůtě nesplní, vznikne mu sekundární povinnost zaplatit věřiteli další plnění. Její účel je tedy nejen sankční, ale zejména preventivní. Jako každý zajišťovací institut je vůči hlavnímu závazku v akcesorickém vztahu, tedy pokud je hlavní závazek neplatný, neplatí ani smluvní pokuta.