Postoupení pohledávky - slovník pojmů

Postoupení pohledávky neboli cese je právo věřitele, který jako tzv. postupitel (cedent) může vždy svou pohledávku vůči dlužníkovi postoupit jinému, tzv. postupníkovi (cesionáři), který se tak stane novým věřitelem dlužníka. Výjimkou jsou pohledávky, které nemohou být exekučně vymáhány, které zanikají nejpozději smrtí věřitele nebo jejichž obsah by se cesí změnil, případně pokud by to zakazovala dohoda s dlužníkem. Cese musí být provedena vždy písemnou smlouvou mezi postupitelem a postupníkem, souhlas dlužníka se nevyžaduje, ale je třeba mu vždy oznámit, že pohledávka vůči němu byla postoupena novému věřiteli.