Poplatek z prodlení - slovník pojmů

Poplatek z prodlení je poplatek, který náleží věřiteli, pokud dlužník nesplní svou povinnost a včas a řádně nesplatí svůj peněžitý závazek (je tzv. v prodlení). Ale jen tehdy, pokud zákon nárok na poplatek z prodlení výslovně přiznává, jinak má věřitel nárok na úroky z prodlení. Stejně jako úroky z prodlení, tvoří poplatek z prodlení příslušenství pohledávky.

Poplatek z prodlení byl do českého práva zaveden až současným občanským zákoníkem z roku 1964, předchozí tzv. střední občanský zákoník z roku 1950 takový institut neznal, stejně jako jej opětovně nezná nový občanský zákoník z roku 2012, který nabude účinnosti 1. ledna 2014.

Dlužník je povinen zaplatit poplatek ode dne, kdy nedodržel datum splatnosti, a to až do dne uhrazení primárního závazku. Výše poplatků z prodlení je pak stanovena na 2,5 promile denně z dlužné částky, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Platné právo nárok na poplatek z prodlení přiznává pouze v případě prodlení s úhradou nájemného při nájmu bytu a při pozdním vrácení movité věci při jejím podnikatelském nájmu, případně při jejím zničení či ztrátě, a to až do ohlášení pronajímateli.