Mandátní smlouva - slovník pojmů

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. Zjednodušeně lze říci, že mandátní smlouva je v obchodním styku smlouva o zastoupení.