Konkurs - slovník pojmů

Konkurs je v českém právu jedním ze způsobů řešení majetkového úpadku, předlužení firmy. Jde o speciální druh soudního řízení, při němž je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele. Samotný výraz konkurs pochází z latinského concursus creditorum, což znamená sběh věřitelů. Konkurs je v současné době upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. O prohlášení konkursu rozhoduje soud na návrh věřitele nebo dlužníka. Po prohlášení konkursu se dlužník označuje jako dlužník. Prohlášením konkursu přechází oprávnění nakládat s majetkem dlužníka na soudem ustanoveného insolvenčního správce. Majetkovou podstatu tvoří veškerý majetek dlužníka.