Exekutorský zápis - slovník pojmů

Exekutorský zápis je listina sepsaná soudním exekutorem, která je veřejnou listinou. Vydávají se jako stejnopisy s doložkou o shodě s originálem exekutorského zápisu, jako prosté opisy, případně jako výpisy z exekutorského zápisu (ty se mohou týkat i jen části exekutorského zápisu). Originál se ukládá v kanceláři soudního exekutora pod uzávěrou. V sepsaném exekutorském zápisu může být pokračováno, přičemž takové pokračování je součástí původního zápisu.

Exekutorské zápisy jsou dvojího druhu:

  • o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byla nařízena a provedena exekuce, když svou povinnost řádně a včas nesplní — tyto exekutorské zápisy jsou jako tzv. exekuční tituly bez dalšího vykonatelné

  • o osvědčení skutkových dějů a stavu věcí — jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti soudního exekutora nebo jestliže se soudní exekutor přesvědčil o stavu věci