Exekuční příkaz - slovník pojmů

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým poté, co je pověřen provedením exekuce, rozhodne o způsobu jejího provedení. V jedné exekuci může těchto způsobů zvolit více, tedy vydat i více exekučních příkazů, vždy by však měl dbát na účelnost provedení exekuce vzhledem k výši vymáhané částky, nebo charakteru jiné vymáhané povinnosti. Exekuční příkaz obsahuje způsob provedení exekuce, což mohou být být srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, prodej podniku, zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech, vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů nebo ukládání pokut k donucení ke splnění jiné povinnosti